Novosti

Citati iz Biblije o ljubavi

novosti_Citati iz Biblije o ljubavi

Donosimo vam biblijske citate o ljubavi. Ljubav je temelj koji nas drži. Bez ljubavi ne bi bilo nas, ovoga svijeta, ništa ne bi imalo smisla. Tema je gotovo svih pjesama, a Biblija govori o Bogu koji je ljubav.

Citati iz Biblije o ljubavi

„Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“. (Ivan 3,16)

„Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje“. (Ivan 15,13)

„Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha“! (1. Petrova 4,8)

„A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije“. (Rimljanima 5,8)

„No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost“. (Psalam 86, 15)

„Sve vaše neka bude u ljubavi“! (1. Korinćanima 16, 14)

„Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge“. (Ivan 13, 34-35)

„Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi. Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi“. (1. Ivanova 4, 18-19)

„A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav“. (1. Korinćanima 13,13)

„Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati“. (Ivan 14,15)

„A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva“. (Kološanima 3, 14)

„Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav“. (1. Ivanova 4, 7-8)

„Mržnja izaziva svađu, a ljubav pokriva sve pogreške“. (Mudre izreke 10,12)

„Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem“! (Rimljanima 12, 9-10)

„Slavite Jahvu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova“. (1. Ljetopisa 16, 34)

„Prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje“. (Mudre izreke 17, 17)

„Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno“. (Sefanija 3, 17)

„Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro, što Jahve traži od tebe: samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi“. (Mihej 6,8)

„Podnosite jedni druge u ljubavi“. (Efežanima 4,2)

„Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe“. (2. Korinćanima 5, 14)

„Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajući se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima“. (Luka 6, 35)

„Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju“. (Efežanima 5, 25)

„Poslušnost su odbili, zaboravili čudesa što si ih za njih učinio; ukrutili su vratove, a u glavu uvrtjeli da u ropstvo se svoje vrate, u Egipat. Ali ti si Bog praštanja, milosrdan i blag, na gnjev si spor, a u milosrđu velik: i nisi ih ostavio“! (Nehemija 9, 17)

„Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim! Jer gladnu dušu on nasiti, dušu izgladnjelu on napuni dobrima“. (Psalam 107, 8-9)

„Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga“! (Galaćanima 5, 13-14)

„Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon“. (Rimljanima 13, 8)

„Bezakonje smišlja na postelji svojoj, na opaku ostaje putu, od zla ne odustaje. Do neba je, Jahve, dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja“. (Psalam 36, 5-6)

„I hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris“. (Efežanima 5,2)

„Tko veli da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada. Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema“. (1. Ivanova 2, 9-10)

„Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega“. (1. Ivanova 3,1)

„Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću. Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce – kako ljubav Božja ostaje u njemu? Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom“. (1. Ivanova 3, 16-18)

„U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge“. (1. Ivanova 4, 9-11)

„Njegov stijeg nada mnom je ljubav“. (Pjesma nad pjesmama)

„Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav“. (Rimljanima 13, 9-10)

„Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina. Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti. Da netko daje za ljubav sve što u kući ima, taj bi navukao prezir na sebe“. (Pjesma nad pjesmama 8, 6-7)

„Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene“. (Galaćanima 2, 20)

„O ljubavi Jahvinoj pjevat ću dovijeka, kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati“. (Psalam 89, 2)

„Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; nauči me odredbama svojim“. (Psalam 119, 64)

„Pošto ste posluhom istini očistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge“. (1. Petrova 1, 22)

„A on mu reče: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga“. (Matej 22, 37-39)

„U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem“. (Rimljanima 8, 37-39)

„Htjeli bi biti učitelji Zakona, a ne razumiju ni što govore ni što tvrde“. (1. Timoteju 1, 7)

„Sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja častite“! (1. Petrova 2, 17)

„Samo pazite da vršite zapovijedi i Zakon što vam ga dade Mojsije, sluga Jahvin: da ljubite Jahvu, Boga svojega, da uvijek idete putovima njegovim, da čuvate zapovijedi njegove, da se držite uz njega i da mu služite svim srcem i svom dušom“. (Jošua 22, 5)

„Nek` se pokrenu planine i potresu brijezi, al` se ljubav moja neće odmać` od tebe, nit` će se pokolebati moj Savez mira,” kaže Jahve koji ti se smilovao“. (Izaija 54, 10)

„Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga. Tako ćeš steći ugled i uspjeti pred Božjim i ljudskim očima“. (Mudre izreke 3, 3-4)

„Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama“. (1. Solunjanima 3, 12)

„Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi“. (1. Korinćanima 13, 4-7)

„U Svetištu sam tebe motrio gledajuć` ti moć i slavu“. (Psalam 63, 3)

Možda te zanima i: Citati iz Biblije o prijateljstvu

Izmolite i ove molitve svecima

2 thoughts on “Citati iz Biblije o ljubavi

Comments are closed.