Crkvene pjesme

Svet

crkvena pjesma_svet

SVET, SVET, SVET
GOSPODIN BOG SABAOT!
PUNA SU NEBESA
I ZEMLJA TVOJE SLAVE.
HOSANA U VISINI!
BLAGOSLOVLJEN,
KOJI DOLAZI
U IME GOSPODNJE!
HOSANA U VISINI!

Možda te zanima i ova pjesma: Spasitelju, dobri Isukrste

Izmolite i ove molitve svecima